CTY TNHH NHẬT QUANG

Dầu máy nén lạnh

LUNARIA FR 46

22,536,800  22,536,800 

LUNARIA KA 46

1,960,200 

LUNARIA NH 68

19,539,520  19,539,520 

PLANETELF ACD 32   

10,964,800  10,964,800 

PLANETELF ACD 46

11,404,800  11,404,800