CTY TNHH NHẬT QUANG

Dầu thủy lực

AZOLLA AF 32 

14,208,480  14,208,480 

AZOLLA AF 46 – 208L   TOT   VN

14,208,480  14,208,480 

AZOLLA AF 46 – 208L TOT SG

13,819,520  13,819,520 

AZOLLA AF 68     

14,208,480  14,208,480 

AZOLLA ZS 100

14,048,320  14,048,320 

AZOLLA ZS 32

13,590,720  13,590,720 

AZOLLA ZS 46

13,590,720  13,590,720 

AZOLLA ZS 68

13,590,720  13,590,720 

EQUIVIS ZS 100

17,022,720  17,022,720 

EQUIVIS ZS 15

16,588,000  16,588,000 

EQUIVIS ZS 32

15,488,000  15,488,000 

EQUIVIS ZS 46

15,260,960  15,260,960 

EQUIVIS ZS 68

15,260,960  15,260,960 

HYDRANSAFE FR NSG 38

141,907,700  141,907,700 

HYDRANSAFE HFC 146

20,065,760  20,065,760 

HYDRANSAFE HFDU 46

32,695,520  32,695,520 
1 2