CTY TNHH NHẬT QUANG

Dầu tuần hoàn

CIRKAN C 150

13,911,040  13,911,040 

CIRKAN C 32

12,378,080  12,378,080 

CIRKAN C 46

12,149,280  12,149,280 

CIRKAN C 68

12,835,680  12,835,680 

CORTIS MS 100

14,734,720  14,734,720 

CORTIS MS 150

16,107,520  16,107,520 

CORTIS MS 220

16,565,120  16,565,120 

CORTIS MS 320

17,022,720  17,022,720 

DROSERA MS 10

15,708,000  15,708,000 

DROSERA MS 2

19,756,000  19,756,000 

DROSERA MS 5-EX (200L DM)

17,688,000  17,688,000