CTY TNHH NHẬT QUANG

Dầu Turbine

PRESLIA 100

13,819,520  13,819,520 

PRESLIA 32

12,652,640  12,652,640 

PRESLIA 46

12,652,640  12,652,640 

PRESLIA 68

12,652,640  12,652,640