CTY TNHH NHẬT QUANG

Động cơ Diesel

DYNATRANS AC 30

16,743,584  16,743,584 

DYNATRANS AC 50

17,790,573  17,790,573 

DYNATRANS MPV

27,879,738  27,879,738 

RUBIA C PLUS 15W40

1,227,600 

RUBIA C PLUS 20W50

1,227,600 

RUBIA S 10W

14,197,498  14,197,498 

RUBIA S 40

14,387,859  14,387,859 

RUBIA TIR 6400 15W40

418,550 

RUBIA TIR 7400 15W40

443,300 

RUBIA XT 10W30

14,803,360  14,803,360 

RUBIA XT 15W40

14,673,402  14,673,402 

RUBIA XT 20W50

411,950 

TRANS. SYN FE 75W140

59,619,560  59,619,560 

TRANSTEC 5 80W90

362,102 

TRANSTEC 5 85W140

373,322 
1 2