CTY TNHH NHẬT QUANG

Dầu động cơ Diesel

RUBIA C PLUS 15W40

1,227,600 

RUBIA C PLUS 20W50

1,227,600 

RUBIA S 40

14,387,859  14,387,859 

RUBIA TIR 6400 15W40

418,550 

RUBIA TIR 7400 15W40

443,300 

RUBIA XT 10W30

14,803,360  14,803,360 

RUBIA XT 15W40

14,673,402  14,673,402 

RUBIA XT 20W50

411,950