CTY TNHH NHẬT QUANG

Compressor Oil

DACNIS 100

1,595,880 

DACNIS 150

1,597,860 

DACNIS SE 100

10,490,000 

DACNIS SH 32

8,615,200 

DACNIS SH 46

8,747,200 

DACNIS SH 68

9,132,200 

DACNIS VS 32

1,532,520 

DACNIS VS 46

1,532,520