SĂM LỐP SOBEK

Các sản phẩm săm lốp dành cho các dòng xe Honda Lead, Honda Air Blade 125, Future 125, Suzuki Viva..

SIZE/ Quy cáchPATTERNPR/ LOAD INDEXTT/TLGhi chú
3.0010S1301E4PR42JTLLốp xe điện
3.5010S1301E4PR51JTLLốp xe điện
100/9010S1301E4PR56JTLLốp xe điện
90/9012S1307E4PR54JTLLốp xe điện
90/9012S1305E4PR54JTLLốp xe điện
110/7012S1301E4PR47LTLLốp xe điện
120/7012S1301E4PR 51LTLLốp xe điện
3.0010S13014PR 42JTL 
3.0010S13016PR 47JTL 
3.0010S13054PR 42JTL 
3.0010S13056PR 47JTL 
3.5010S13014PR 51JTL 
3.5010S13016PR 56JTL 
3.5010S13034PR 51JTL 
3.5010S13036PR 56JTL 
3.5010S13104PR 51JTL 
3.5010S13114PR 51JTL 
3.5010S13154PR 47JTL 
100/9010S13014PR 56JTL 
100/9010S13016PR 59JTL 
100/9010S13034PR 56JTL 
100/9010S13036PR 59JTL 
100/9010S13064PR 56JTLLead/ SCR sau
100/9010S13066PR 61JTLLead/ SCR sau
100/9010S13104PR 56JTL 
100/9010S13114PR 56JTL 
100/9010S13154PR 56JTL 
110/9010S13014PR 61JTL 
110/9010S13016PR 66JTL 
120/7010S13054PR 48JTL 
120/7010S13056PR 54JTL 
120/7010S13084PR 48JTLVespa LX sau
120/7010S13086PR 54JTLVespa LX sau
120/9010S13054PR 66MTL 
120/9010S13056PR 71JTL 
130/7010S13054PR 52JTL 
130/7010S13056PR 59JTL 
130/9010S13054PR 70JTL 
130/9010S13056PR 75JTL 
80/9010S13014PR 44JTL 
80/9010S13016PR 49JTL 
90/10010S13014PR 53JTL 
90/10010S13016PR 58JTL 
90/9010S13014PR 50JTL 
90/9010S13016PR 55JTL 
90/9010S13034PR 50JTL 
90/9010S13036PR 55JTL 
90/9010S13106PR 55JTL 
90/9010S13116PR 55JTL 
90/9010S13154PR 50JTL 
110/7011S13084PR 45LTLVespa LX trước
100/9012S13014PR 59JTL 
100/9012S13016PR 64JTL 
110/7012S13014PR 47LTL 
110/7012S13016PR 56MTL 
110/7012S13114PR47LTL 
110/7012S13116PR56MTL 
110/7012S13154PR 56MTL 
120/7012S13014PR 51LTLGTS/ PLY 125
120/7012S13016PR 58JTLGTS/ PLY 125
120/7012S13114PR51LTL 
120/7012S13116PR58JTL 
120/7012S13154PR 65JTL 
120/8012S13014PR 65JTL 
120/8012S13016PR 70JTL 
120/8012S13114PR65JTL 
120/8012S13116PR70JTL 
130/7012S13014PR 56JTL 
130/7012S13016PR 62MTL 
130/7012S13114PR 56JTL 
130/7012S13116PR62MTL 
130/7012S13154PR 56JTL 
90/9012S13054PR 54JTL 
90/9012S13056PR 59JTL 
90/9012S13074PR 54JTLLead/ SCR trước
90/9012S13076PR 59JTL 
120/7013S13124PR53LTL 
130/7013S13136PR 63LTL 
130/7013S13134PR 57LTL 
100/8014S11224PR 48PTLLiberty Việt sau
100/8014S11226PR 54PTLLiberty Việt sau
100/9014S11054PR 52PTL 
100/9014S11056PR 57PTL 
100/9014S11064PR 52PTL 
100/9014S11066PR 57PTL 
100/9014S11184PR 52PTLSH Mode/ PCX sau
100/9014S11186PR 57PTLSH Mode/ PCX sau
100/9014S11244PR 52PTL 
100/9014S11246PR 57PTL 
100/9014S17044PR 52PTL 
100/9014S17046PR 57PTL 
110/8014S11224PR 53PTLLiberty Nhập sau
110/8014S11226PR 59PTLLiberty Nhập sau
70/9014S11064PR 36PTL 
70/9014S17034PR 36PTL 
70/9014S17044PR 36PTL 
80/9014S11054PR 40PTL 
80/9014S11056PR 46PTL 
80/9014S11064PR 40PTL 
80/9014S11066PR 46PTL 
80/9014S11154PR 40PTLClick/Air Blade/ Vision trước
80/9014S11156PR 46PTLClick/Air Blade/ Vision trước
80/9014S11184PR 40PTL 
80/9014S11186PR 46PTL 
80/9014S17044PR 40PTL 
80/9014S17046PR 46PTL 
90/9014S11054PR 46PTL 
90/9014S11056PR 52PTL 
90/9014S11064PR 46PTL 
90/9014S11066PR 52PTL 
90/9014S11164PR 46PTLClick/ Vision sau
90/9014S11174PR 46PTLClick/ Vision sau/ PCX trước
90/9014S11184PR 46PTL 
90/9014S11186PR 52PTL 
90/9014S11274PR 46PTLAir Blade sau
90/9014S11276PR 52PTLAir Blade sau
90/9014S17044PR 46PTL 
90/9014S17046PR 52PTL 
80/9015S11226PR 47JTLLiberty Việt trước
100/8016S11064PR 50PTL 
100/8016S11066PR 56PTL 
100/8016S17014PR 50PTLSH trước
120/8016S11064PR 60PTLSH sau
120/8016S11066PR 66PTLSH sau
120/8016S17024PR 60PTL 
130/9016S17054PR 67HTL 
130/9016S17056PR 73HTL 
70/9016S11054PR 36PTL 
70/9016S11056PR 42JTL 
70/9016S11194PR 36PTLNouvo trước
70/9016S11196PR 42JTLNouvo trước
70/9016S17044PR 36PTL 
70/9016S17046PR 42JTL 
80/9016S11064PR 43PTL 
80/9016S11066PR 48PTL 
80/9016S11204PR 43PTL 
80/9016S11206PR 48PTL 
80/9016S11244PR 43PTLNouvo sau
80/9016S11246PR 48PTLNouvo sau/SH mode trước
80/9016S17044PR 43PTL 
80/9016S17046PR 48PTL 
90/8016S11224PR 45PTLLiberty Nhập trước
90/8016S11226PR 51PTLLiberty Nhập trước
90/9016S11054PR 48PTLNouvo sau (Độ)
90/9016S11056PR 55PTLNouvo sau (Độ)
90/9016S17044PR 48PTL 
90/9016S17046PR 55PTL 
2.2517S11014PR 33LTT 
2.2517S11024PR 33LTT 
2.2517S11026PR 38PTT 
2.2517S11034PR 33LTT 
2.2517S11036PR 38PTT 
2.2517S11094PR 33LTTDREAM trước
2.2517S11096PR 38PTTDREAM trước
2.2517S11114PR 33LTTWAVE trước
2.2517S11116PR 38PTTWAVE trước
2.2517S11254PR 33LTT 
2.2517S11256PR 38PTT 
2.2517S17044PR 33LTT 
2.2517S17046PR 38LTT 
2.5017S11014PR 38LTT 
2.5017S11024PR 38LTT 
2.5017S11026PR 43LTT 
2.5017S11034PR 38LTT 
2.5017S11036PR 43LTT 
2.5017S11044PR 38LTTDREAM/WAVE sau
2.5017S11046PR 43LTTDREAM/WAVE sau
2.5017S11048PR 45PTT 
2.5017S11074PR 38LTTFUTURE/VIVA trước
2.5017S11076PR 43LTTFUTURE/VIVA trước
2.5017S11104PR 38LTTDREAM sau
2.5017S11106PR 43LTTDREAM sau
2.5017S11124PR 38LTTWAVE sau
2.5017S11126PR 43LTTWAVE sau
2.5017S11254PR 38LTT 
2.5017S11256PR 43LTT 
2.5017S15014PR 38LTTDREAM/WAVE sau
2.5017S15016PR 43LTTDREAM/WAVE sau
2.5017S17044PR 38LTT 
2.5017S17046PR 43LTT 
2.7517S11014PR 41PTT 
2.7517S11024PR 41PTT 
2.7517S11026PR 47PTT 
2.7517S11034PR 41PTT 
2.7517S11036PR 47PTT 
2.7517S11084PR 41PTTFUTURE/VIVA sau
2.7517S11086PR 47PTTFUTURE/VIVA sau
2.7517S11254PR 41PTT 
2.7517S11256PR 47PTT 
2.7517S15014PR 41PTTDREAM/WAVE sau
2.7517S15016PR 47PTTDREAM/WAVE sau
2.7517S17044PR 41PTT 
2.7517S17046PR 47PTT 
3.0017S11014PR 45PTT 
3.0017S11016PR 50PTT 
3.0017S11034PR 45PTTWIN sau
3.0017S11036PR 50PTTWIN sau
100/7017S17034PR 49PTLExciter sau
100/7017S17044PR 49PTL 
100/9017S11064PR 55PTL 
100/9017S11066PR 61PTL 
110/7017S17044PR 54PTLExciter độ -3D
110/8017S17054PR 57HTL 
110/8017S17056PR 63HTL 
120/7017S17034PR 58PTL 
120/7017S17044PR 58PTLExciter 2016-3D sau
140/7017S17054PR 66HTL 
140/7017S17056PR 72HTL 
70/9017S11054PR 38PTL 
70/9017S11054PR 38PTT 
70/9017S11056PR 43PTL 
70/9017S11056PR 43PTT 
70/9017S11064PR 38PTL 
70/9017S11064PR 38PTT 
70/9017S11066PR 43PTL 
70/9017S11066PR 43PTT 
70/9017S11134PR 38PTLWAVE RS trước
70/9017S11134PR 38PTTWAVE RS trước
70/9017S11136PR 43PTLWAVE RS trước
70/9017S11136PR 43PTTWAVE RS trước
70/9017S11214PR 38PTLJupiter trước
70/9017S11216PR 43PTLJupiter trước
70/9017S11234PR 38PTL 
70/9017S11234PR 38PTT 
70/9017S11236PR 43PTL 
70/9017S11264PR 38PTL 
70/9017S11266PR 43PTL 
70/9017S11284PR 38PTL 
70/9017S11304PR 38PTL 
70/9017S17034PR 38PTLExciter trước
70/9017S17036PR 43PTLExciter trước
70/9017S17044PR 38PTLJupiter trước-3D
70/9017S17046PR 43PTLJupiter trước-3D
80/8017S11054PR 41PTL 
80/8017S11056PR 47PTL 
80/8017S11064PR 41PTL 
80/8017S11066PR 47PTL 
80/9017S11064PR 44PTL 
80/9017S11064PR 44PTT 
80/9017S11066PR 50PTL 
80/9017S11066PR 50PTT 
80/9017S11134PR 44PTLWAVE RS sau
80/9017S11134PR 44PTTWAVE RS sau
80/9017S11136PR 50PTLWAVE RS sau
80/9017S11136PR 50PTTWAVE RS sau
80/9017S11214PR 44PTLJupiter sau
80/9017S11216PR 50PTLJupiter sau
80/9017S11234PR 44PTL 
80/9017S11234PR 44PTT 
80/9017S11236PR 50PTL 
80/9017S11236PR 50PTT 
80/9017S11264PR 44PTL 
80/9017S11266PR 50PTL 
80/9017S11304PR 44PTL 
80/9017S17034PR44PTL 
80/9017S17036PR50PTL 
80/9017S17044PR 44PTLJupiter sau-3D
80/9017S17044PR 44PTT 
80/9017S17046PR 50PTLJupiter sau-3D
90/8017S11064PR 46STL 
90/8017S11066PR 52PTL 
90/8017S11304PR 46STL 
90/9017S11064PR 49PTL 
90/9017S11066PR 56PTL 
2.5018S11024PR 40LTTWIN trước
2.5018S11026PR 45PTTWIN trước
2.7518S11014PR 42PTT 
2.7518S11016PR 48PTT 
2.7518S11024PR 42PTT 
2.7518S11026PR 48PTT 
3.0018S11034PR 47PTT 
3.0018S11036PR 52PTT 
70/9018S11214PR 39PTL 
70/9018S11216PR 44PTL 
80/8018S11064PR 42PTL 
80/8018S11064PR 42PTT 
80/8018S11066PR 48PTL 
80/8018S11066PR 48PTT 
80/9018S17044PR 45PTL 
80/9018S17044PR 45PTT 
80/9018S17046PR 51PTL 
80/9018S17046PR 51PTT 
90/8018S11064PR 47PTL 
90/8018S11064PR 47PTT 
90/8018S11066PR 54PTL 
90/8018S11066PR 54PTT 
90/9018S11064PR 51PTL 
90/9018S11064PR 51PTT 
90/9018S11066PR 57PTL 
90/9018S11066PR 57PTT 
90/9018S17054PR 51HTL 
90/9018S17056PR 57HTL 

Hình ảnh mã Gai

SIZE/ Quy cách VALVE Ghi chú
70/90 14 TR4
80/90 14 TR4
90/90 14 TR4
70/90 16 TR4
80/90 16 TR4
2.25 17 TR4S
2.50 17 TR4 tương đương 2.25/2.50-17
2.75 17 TR4 tương đương 2.50/2.75-17
3.00 17 TR4 tương đương 2.75/3.00-17

Thông tin về

Sobek

Công ty cổ phần cao su công nghiệp omexey thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1990 có trụ sở chính tại Đài Loan , bắt đầu hình thành Nhà máy sản xuất tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 9 năm 2015.Với dây chuyền sản xuất hiện đại, Tuy mới gia nhập vào thị trường Việt nam nhưng công ty Omexey đã sớm khẳng định được chất lượng sản phẩm và được người tiêu dùng biết đến với thương hiệu vỏ xe SOBEK